สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันขององค์การเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างพอเพียงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. การเขียนบันทึกรายรับ – รายจ่าย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การบันทึกรายรับ รายจ่าย
เรื่อง การบันทึกรายรับ รายจ่าย 8 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น