สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันขององค์การเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกการนำแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว การนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ใบงาน เรื่องแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 มิ.ย.2563 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น