สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. การทำงานกลุ่ม

3. การนำเสนองาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 2 มิ.ย.2563 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น