สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การกำหนดปริมาณสินค้าและบริการ มีหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนการผลิต ราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันของผู้ผลิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจแบบฝึกหัดการผลิตสินค้า

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 26 พ.ค.2563
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น