สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัยหลายด้าน ในการตัดสินใจเลือกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น