สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ในการดำเนินการผลิตนั้น ผู้ผลิตสามารถดำเนินการผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น  การทำให้ผลผลิตมีมูลค่ำเพิ่มด้วย วิธีแปรรูป การเปลี่ยนแปลงสถานที่ ใช้ช่วงเวลาที่ต่างกัน การให้บริการเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกการทำประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจใบงานเรื่องประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า)
เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า) 20 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น