สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตเป็นการแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์ แบ่งลำดับขั้นในการผลิตออกเป็น  3 ประเภท คือ ขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ และขั้นตติยภูมิ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้

2. อธิบายขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ 19 พ.ค.2563
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น