สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการผลิตและประโยชน์ในการผลิตสินค้า และบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้

2. บอกประเภทของสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการสินค้าและบริการ
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการสินค้าและบริการ 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)