สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า 1 ขั้นตอน

          ขั้นที่ 1 คำนวณในวงเล็บ

          ขั้นที่ 2 บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การบวก ลบ ระคน
เรื่อง การบวก ลบ ระคน 30 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ