สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เศษส่วน 2 จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเป็น 1 เรียกเศษส่วนทั้งสองนี้ว่าเป็นสวนกลับของกันและกัน        

2. เศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของ เศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาส่วนกลับของเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ส่วนกลับของเศษส่วน
เรื่อง ส่วนกลับของเศษส่วน 15 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ