สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับให้ เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน  แล้วจึงหาผลคูณหรือเขียนจำนวนคละใน รูปการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ แล้วใช้สมบัติการแจกแจงเพื่อหาผลคูณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของ จำนวนคละกับจำนวนนับ

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
เรื่อง การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 10 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ