สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละให้ เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลคูณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละให้ เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลคูณ

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
เรื่อง การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 9 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ