สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากัน  แล้วจึงนำตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วน คงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
เรื่อง การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 26 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ