สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่ เท่ากัน  ต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วน เท่ากัน  แล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 25 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ