สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  อาจทำได้โดยทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษ เศษส่วนใดมี ตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การเปรียบเทียบเศษส่วน
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน 19 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)