สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเศษส่วนโดยใช้  1/2 เป็นเกณฑ์ถ้าตัวเศษของเศษส่วนเป็นครึ่งของ ตัวส่วนหรือตัวส่วนของเศษส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษแล้ว  เศษส่วนนั้นจะเท่ากัน  ถ้าตัวเศษของเศษส่วนน้อยกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้ว  เศษส่วนนั้นน้อยกว่า  ถ้าตัวเศษของเศษส่วนมากกว่าครึ่ง ของตัวส่วนแล้วเศษส่วนนั้นจะมากกว่า     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้  1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

– ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

– ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
เรื่อง การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 18 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)