สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ได้แก่ การศึกษาจากคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่ของชุมชน สถานที่สำคัญของชุมชน เอกสารเกี่ยวกับชุมชน จะทำให้เราทราบพัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมบุคคลสำคัญ ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพัฒนาการของชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคำถาม การนำเสนอผลงาน ทดสอบ

2. ประเมินทักษะ จากการสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ และใบงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 ชุมชนของเรา
เรื่อง เรื่อง ชุมชนของเรา (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)