สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สามารถสืบค้นด้วยวิธีการและหลักฐานต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ บันทึกเหตุการณ์สำคัญ เอกสารทางราชการ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แผนภูมิภาพ เส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญ แผนภาพความคิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

นำเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินทักษะจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ย้อนรอยอดีต
เรื่อง เรื่อง ย้อนรอยอดีต (2) 22 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบสื่อการสอน)