สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อ่านปฏิทินไทยและปฏิทินสากลได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 เรียนรู้วันเวลา
เรื่อง เรื่อง เรียนรู้วันเวลา (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)