สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปรุงอาหารเป็นการทำให้อาหารสุกมีกลิ่นชวนรับประทานซึ่งมีวิธีการทำได้หลายวิธีการตกแต่งอาหารให้สวยงามและการจัดโต๊ะอาหารให้ถูกต้องจะช่วยให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ อาหารได้                                                           

2. ประกอบอาหารตามขั้นตอนการปรุงได้

3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกต                                                   

2. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง อาหารจานโปรด - ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร (วิธีการประกอบอาหารและการเตรียมประกอบอาหาร) 22 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์