สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคมีหลักการในการเลือก ซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยคำนึงถึงหลัก 3 ป คือ ปลอดภัย ประโยชน์ ประหยัด และวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆให้ได้อาหารที่สดใหม่มีคุณภาพดี เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกหลักการเลือกซื้ออาหารได้ถูกต้อง

2 อธิบายวิธีการเลือกซื้ออาหารได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง สารพันงานครัว - หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค 15 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์