สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การซักทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ และการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเพื่อช่วยเสื้อผ้าสะอาดและมีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นานๆ โดยไม่ต้องซื้อใหม่ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

4.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกวิธีซักทำความสะอาดเสื้อผ้าได้

2.อธิบายวิธีการซักเสื้อผ้าด้วนมือ และการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าได้

3.ใช้ทักษะการซักเสื้อผ้าด้วยมือได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน - การซักผ้าให้สะอาด 8 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์