สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยการเย็บผ้าด้วยมือ ด้วยวิธีการด้นถอยหลังเพื่อช่วยให้มีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นานๆ โดยไม่ต้องซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกวิธีการเย็บผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าได้

2 อธิบายวิธีการเย็บผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการด้นถอยหลังได้

3. ลงมือเย็บและซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการด้นถอยหลังได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน -การด้น 1 มิ.ย.2563 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์