สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดูแลบ้านและการทำงานบ้าน ควรมีทักษะในการจัดการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาทเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะอาดและงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

2 บอกการใช้ทักษะในการทำงาน

3 อธิบายและเขียนการใช้ทักษะในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง บ้านงามตา - มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)