สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญซึ่งมีความ แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุและในแต่ละเพศ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ในแต่ละเพศและวัย

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)