สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        อาหารที่เรากินมีหลากหลายสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 5 หมู่หลัก อาหารแต่ละหมู่มีสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันในปริมาณมากน้อยต่างกัน สารอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้้า สารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ และระบุอาหารหลักหมู่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาหารที่กิน
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างอาหารและสารอาหาร
3. บอกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ และประโยชน์ของสารอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตการตอบค้าถามในชั้นเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง อาหารและสารอาหาร 22 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)