สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  นาฏศิลป์ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติไทยที่มีการร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงาม  มีแบบแผนทางนาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์ที่ถูกต้องสวยงาม  ควรฝึกหัดปรับปรุง ฝึกซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญและความมั่นใจในการแสดงออก  เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์กระตือรือร้นในการทำงานและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.การใช้ภาษาท่าและประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง

2.วิธีปฏิบัติตามนาฏยศัพท์

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้การใช้ภาษาท่าประกอบเพลง

2.ประเมินทักษะการสร้างสรรค์ท่ารำ

3.ประเมินคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1)
เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1) วันที่ 4 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล