สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ในแต่ละวันเราต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้พลังงาน ดังนั้นเราจึงต้องรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้ปริมาณของสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สรุปปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน ที่เหมาะสมตามเพศและวัย

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1) 26 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)