สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            ในแต่ละวันเราต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้พลังงาน ดังนั้นเราจึงต้องรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้ปริมาณของสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งให้ได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตและให้ร่างกายมีสุขภาพดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (2) 29 พ.ค. 2563
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ