สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แล้วถูกลำเลียงต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตของร่างกาย สร้างพลังงาน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ระบุอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1) 2 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ