สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    หัวใจและหลอดเลือดเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการลำเลียงเลือดที่มีสารต่าง ๆ รวมทั้งแก๊สต่าง ๆ ไปทั่วร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหัวใจและหลอดเลือดในระบบหมุนเวียนเลือด

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (1) 9 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ