สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือด และเลือด การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดในหลอดเลือดแบบวงจรปิดไปทั่วร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของหัวใจและหลอดเลือดในระบบหมุนเวียนเลือด

2.อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (2) 12 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ