สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบหายใจ ประกอบก้วย อวัยวะต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนแก๊ส เมื่อมนุษย์หายใจเข้าและออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ

2. บอกส่วนประกอบของอากาศในลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหายใจ (1) 16 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ