สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ระบบหายใจเป็นระบบที่นำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายด้วยการหายใจเข้า และนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายด้วยการหายใจออก อวัยวะที่เกี่ยวกับระบบหายใจ ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กะบัง และกระดูกซี่โครง อวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส คือ ปอด การหายใจเข้า-ออก ของมนุษย์มีผลการต่อแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมในปอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายและสรุปการทำงานที่สัมพันธ์กันของกระดูกซี่โครงและกะบังลมขณะที่หายใจเข้าและออก

2. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สที่บริเวณถุงลมของปอด

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำงาน

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ระบบหายใจ (2) 19 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ