สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              ระบบย่อยอาหารจะย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็ก แล้วดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดซึ่ง จะถูกเลือดลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายพร้อมกับแก๊สออกซิเจนที่มาจากระบบหายใจ ซึ่งนำเข้ามาจากบรรยากาศสู่ปอด และลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือด ส่วนแก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นแก๊สที่ร่างกายไม่ต้องการจะออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่ปอดอด และถูกกำจัดออกไปจากร่างกายโดยระบบหายใจ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด  

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม  

- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ (1) 23 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ