สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานร่วมกันเพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตุการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตความมุ่งมันในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ (2) 26 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ