สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  โน้ตเพลงไทยและเพลงสากลเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บอกระดับเสียงสูง - ต่ำ, เสียงดัง - เสียงเบา, ช้า - เร็วสามารถใช้พยัญชนะแทนตัวโน้ตดนตรีไทยและสากลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายระดับเสียงดนตรี

2.เขียนสัญลักษณ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษแทนระดับสียงดนตรี

3.จำแนกสัญลักษณ์ตัวโน้ตไทยและโน้ตสากล

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องระดับเสียงดนตรี

2.ประเมินทักษะการใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียงและการออกเสียง

3.ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  การให้ความร่วมมือ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เสียงดนตรี
เรื่อง เสียงดนตรี วันที่ 28 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล