สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธ์ุ และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     อธิบายความหมายของแหล่งที่อยู่ และกลุ่มสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

 - สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

 - สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

 - สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 30 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ