สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเล่านิทานที่เกี่ยวกับครอบครัวเรื่อง Goldilocks and the Three Bears การเชิดหุ่นและการแสดงบทบาทสมมุติจากนิทานที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียง บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทำหุ่นถุงกระดาษได้

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำหุ่นถุงกระดาษได้

3. แสดงบทบาทสมมุติโดยการใช้หุ่นถุงกระดาษได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียง

2. ประเมินการพูดแสดงบทบาทสมมุติ

3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family

4. การเชิดหุ่นถุงกระดาษ

5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง Put on the Puppet Show 26 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น