สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เป็นแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้

2. บอกโครงสร้างประโยคในการ บอกลักษณะของบุคคลได้

3. อ่านคำบรรยายลักษณะของบุคคลแล้วตอบคำถามได้

4. ฟังข้อความแล้วตอบคำถามได้

5. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียง

2. ประเมินการเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง My Beloved Father 25 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น