สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน การช่วยทำงานในบ้านของสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ของการกระทำได้

2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. พูดขอและให้ข้อมูลได้

4. เขียนและพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง I Can Do It 18 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น