สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน การช่วยทำงานในบ้านของสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงกลุ่มคำและประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

2. บอกความหมายของกลุ่มคำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

3. อ่านบทสนทนาแล้วบอกรายละเอียดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านจับใจความ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง I Clean My Room 12 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น