สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคและบอกความหมายได้ถูกต้อง

2. อ่านบทอ่านแล้วเติมคำให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ได้

3. เรียงคำให้เป็นประโยคได้ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์ และประโยค

2. ประเมินการอ่าน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง My Grandma Is Kind to Me 11 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น