สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคเกี่ยวกับบุคลิกภาพได้

2. สะกดคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้

3. บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่านได้

4. ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้

5. เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2. ประเมินการเขียนบอกบุคลิกภาพ

3. ตรวจผลงานนักเรียน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง What Is She Like? 5 มิ.ย.2563 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น