สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพของบุคคลในครอบครัวการบอกความสัมพันธ์ และอาชีพของสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2. สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวได้

3. เขียนบรรยายกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการเขียนบรรยายกิจกรรมในครอบครัว

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง We Love and Care 28 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น