สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ได้

2. สะกดและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ได้

3. พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการบอกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการเขียนบรรยาย

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง Things You Should Know About Me 22 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น