สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เป็นแนวคิดเกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำได้

2. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

3. พูดแนะนำตนเองโดยใช้สื่อประกอบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดแนะนำตนเอง 

2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
3. ตรวจผลงานนักเรียน
4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Unit 1 : Me & My Family
เรื่อง Hello! My Name Is Mary 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น