สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  นาฏศิลป์มีต้นกำเนินจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว  และการละเล่นพื้นบ้าน  นักเรียนได้ปฏิบัติการแสดงเลียนแบบตามธรรมชาติ เลียนแบบท่าทางสัตว์  และการละเล่นพื้นบ้าน  มีความใฝ่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออกและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายสิ่งที่ควรเคารพในวิชานาฏศิลป์

2.สามารถสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเลียนแบบท่าสัตว์

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่องสิ่งที่ควรเคารพในการเรียนนาฏศิลป์

2.ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้ กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(2)
เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(2) วันที่ 14 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล