สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวได้

2.ฟังข้อความสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

3.พูดและเขียนบรรยายลักษณะสมาชิกในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

2.ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3.ตรวจใบงาน / ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (6)
เรื่อง Appearance (2) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง