สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

 2. ฟังข้อความสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

 3. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

2.ประเมินการพูด

3.ตรวจใบงาน/ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family (5)
เรื่อง Appearance (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง